សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 378/ 093 888 797

សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

ប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗសម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងៗ
e invoicing trends challenges

ការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ

វិក្កយបត្រអាករ៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំទាំងអស់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបប្រកាសស្វ័យប្រកាសដូចគ្នា។
img 8ab721b00b21baa4e68d267e626df59837402

អាករស្នាក់នៅ

អាករស្នាក់នៅ គឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់តាមអត្រា ២% នៃតម្លៃជាប់អាករ រួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែអាករស្នាក់នៅខ្លួនឯង និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។
jpeg optimizer man cunting stack coins

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការចែកចាយនៅកម្ពុជានូវផលិតផលនាំចូល ឬផលិតផលផលិតក្នុងស្រុកដូចជា៖ គ្រឿងស្រវឹង ថ្នាំជក់ ឬបារីជាដើម។

អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន

អាករពិសេស គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលត្រូវបានគិតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និងផលិតផលនាំចូល និងសេវាកម្ម មួយចំនួន។ អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងស្រុកដែលផលិត ឬផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាកម្មទាំងនេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់អាករប្រភេទនេះ។
Calue added tax 2

ពន្ធកាត់ទុក

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបានគិតលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ ខណៈដែលអ្នកបង់ប្រាក់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចកាត់ទុក ហើយបង់ជូនអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ពេលដែលត្រូវបង់ គឺនៅពេលដែលចំណាយបានកើតឡើង ឬបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់អ្នកបង់ប្រាក់។
adding fringe benefits

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

អ្នកជាប់ពន្ធរូបវ័ន្តបុគ្គលនិវាសនជនដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សនៅកម្ពុជា។
Income tax 2020 21

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ត្រូវបានគិតតាមអត្រា១% នៃផលរបរប្រចាំខែរួមទាំងអាករទាំងអស់ លើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែម។
value added

អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប)

អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) គឺជាពន្ធមួយប្រភេទដែលត្រូវគិតលើទំនិញ និងសេវាកម្ម។
value added

អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប)

អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) គឺជាពន្ធមួយប្រភេទដែលត្រូវគិតលើទំនិញ និងសេវាកម្ម។

Income tax 2020 21

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ត្រូវបានគិតតាមអត្រា១% នៃផលរបរប្រចាំខែរួមទាំងអាករទាំងអស់ លើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

adding fringe benefits

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

អ្នកជាប់ពន្ធរូបវ័ន្តបុគ្គលនិវាសនជនដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សនៅកម្ពុជា។

Calue added tax 2

ពន្ធកាត់ទុក

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបានគិតលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ ខណៈដែលអ្នកបង់ប្រាក់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចកាត់ទុក ហើយបង់ជូនអាជ្ញាធរពន្ធដារ។  ពេលដែលត្រូវបង់ គឺនៅពេលដែលចំណាយបានកើតឡើង ឬបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់អ្នកបង់ប្រាក់។

អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន

អាករពិសេស គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលត្រូវបានគិតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និងផលិតផលនាំចូល និងសេវាកម្ម មួយចំនួន។ អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងស្រុកដែលផលិត ឬផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាកម្មទាំងនេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់អាករប្រភេទនេះ។

jpeg optimizer man cunting stack coins

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ

 អាករបំភ្លឺសាធារណៈ គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការចែកចាយនៅកម្ពុជានូវផលិតផលនាំចូល ឬផលិតផលផលិតក្នុងស្រុកដូចជា៖ គ្រឿងស្រវឹង ថ្នាំជក់ ឬបារីជាដើម។

img 8ab721b00b21baa4e68d267e626df59837402

អាករស្នាក់នៅ

អាករស្នាក់នៅ គឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់តាមអត្រា ២% នៃតម្លៃជាប់អាករ រួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែអាករស្នាក់នៅខ្លួនឯង និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

e invoicing trends challenges

ការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ

វិក្កយបត្រអាករ៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំទាំងអស់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបប្រកាសស្វ័យប្រកាសដូចគ្នា។

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

Corporate Income Tax Service

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

សេវាមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ​ និងតម្លៃសមរម្យ ...
Tax Resubmission Review

ការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធមានកំហុស អាចធ្វើការកែតម្រូវបាន ...