ឱកាសការងារ

Picture2 2

ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្ម

ចំនួន : 2 នាក់
បទពិសោធន៍ : 3 Years
សញ្ញាបត្រ : Bachelor
ម៉ោងធ្វើការ : Full Time
ថ្ងៃផុតកំណត់ : Jun-30-2023

សូមទទួលយកនូវការប្រឹក្សាយោបល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយក្តីរីករាយ...​

ការិយាល័យនៅភ្នំពេញ