ទំនាក់ទំនង:

ម៉ោងធ្វើការ:

ថ្ងៃ

ព្រឹក

រសៀល

ច័ន្ទ - សុក្រ

8 am - 12 pm

1:30 pm - 5 pm

សៅរ៍

8 am - 12 pm

Closed

អាទិត្យ

Closed

Closed

សូមទទួលយកនូវការប្រឹក្សាយោបល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយក្តីរីករាយ...​

ការិយាល័យនៅភ្នំពេញ