សេវាប្រកាសពន្ធអាជីវកម្ម

សេវាប្រកាសពន្ធអាជីវកម្ម​

ក្រុមការងារអិលប៊ីស៊ីអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការសន្សំប្រាក់ សន្សំពេលវេលា និងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងបច្ចេកទេសនៃការប្រកាសពន្ធជូនរដ្ឋ។ សូមប្រគល់តួនាទីនេះមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីបម្រើលោកអ្នកដោយក្តីរីករាយ ។

សេវាមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ​ និងតម្លៃសមរម្យ

សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

គ្មានអ្វីល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។ ពេលខ្លះការប្រកាសពន្ធរបស់លោកអ្នក អាចមានកំហុសឆ្គងក្នុងពេលកន្លងមក។ បញ្ហានេះរមែងកើតមានញឹកញាប់ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។

ការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធ

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ គឺជាពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់លើប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបានដោយនីតិបុគ្គល និងរូបវ័ន្តបុគ្គល។

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

សូមទទួលយកនូវការប្រឹក្សាយោបល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយក្តីរីករាយ...​

ការិយាល័យនៅភ្នំពេញ