អាករស្នាក់នៅ

អាស័យដ្ឋានៈ អគារលេខ ៥ ផ្លូវ​២៨៤ សង្កាត់ អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែលៈ lbcsaleinfo@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ 089 888 478/ 093 888 797

អាករស្នាក់នៅ

អាករស្នាក់នៅ គឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់តាមអត្រា ២% នៃតម្លៃជាប់អាករ រួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែអាករស្នាក់នៅខ្លួនឯង និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

អត្រាពន្ធ

image9
Picture2 1
Picture1

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

Calue added tax 2

ពន្ធកាត់ទុក

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...
adding fringe benefits

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

សូមទទួលការប្រឹក្យាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ...