សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

ការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ

វិក្កយបត្រអាករ៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំទាំងអស់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបប្រកាសស្វ័យប្រកាសដូចគ្នា។

អាករស្នាក់នៅ

អាករស្នាក់នៅ គឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់តាមអត្រា ២% នៃតម្លៃជាប់អាករ រួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែអាករស្នាក់នៅខ្លួនឯង និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការចែកចាយនៅកម្ពុជានូវផលិតផលនាំចូល ឬផលិតផលផលិតក្នុងស្រុកដូចជា៖ គ្រឿងស្រវឹង ថ្នាំជក់ ឬបារីជាដើម។

អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន

អាករពិសេស គឺជាពន្ធប្រចាំខែដែលត្រូវបានគិតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និងផលិតផលនាំចូល និងសេវាកម្ម មួយចំនួន។ អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងស្រុកដែលផលិត ឬផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាកម្មទាំងនេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់អាករប្រភេទនេះ។

ពន្ធកាត់ទុក

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបានគិតលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ ខណៈដែលអ្នកបង់ប្រាក់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចកាត់ទុក ហើយបង់ជូនអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ពេលដែលត្រូវបង់ គឺនៅពេលដែលចំណាយបានកើតឡើង ឬបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់អ្នកបង់ប្រាក់។

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

អ្នកជាប់ពន្ធរូបវ័ន្តបុគ្គលនិវាសនជនដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សនៅកម្ពុជា។

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ត្រូវបានគិតតាមអត្រា១% នៃផលរបរប្រចាំខែរួមទាំងអាករទាំងអស់ លើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប)

អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) គឺជាពន្ធមួយប្រភេទដែលត្រូវគិតលើទំនិញ និងសេវាកម្ម។

សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកយើង៖

ការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ

វិក្កយបត្រអាករ៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំទាំងអស់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបប្រកាសស្វ័យប្រកាសដូចគ្នា។

អាករស្នាក់នៅ

អាករស្នាក់នៅ គឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំខែដែលគិតលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់តាមអត្រា ២% នៃតម្លៃជាប់អាករ រួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែអាករស្នាក់នៅខ្លួនឯង និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម។