មុខដំណែងផ្សេងទៀត

ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្ម

បទពិសោធន៍ : 3 Years
ម៉ោងធ្វើការ : Full Time

ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្ម

ចំនួន : 2 position
បទពិសោធន៍ : 3 Years
សញ្ញាបត្រ : Bachelor
ប្រាក់ខែ : 600$
ម៉ោងធ្វើការ : Full Time
ថ្ងៃផុតកំណត់ : Jun-30-2023

តម្រូវការការងារ

មិនទាមទារបទពិសោធន៍ អាទិភាពសម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកច្បាប់ និងរដ្ឋបាលទូទៅ ឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញលេញ

អត្ថប្រយោជន៍